Hva kan politiet gjøre?

Vi vet at det kan være vanskelig å komme seg ut av et voldsforhold. Volden opphører ofte ikke uten hjelp utenfra. Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar som skal håndteres av politiet og andre hjelpeinstanser. Nye hendelser kan forebygges ved at politiet kobles inn.

Politiet kan:

  • Ta imot politianmeldelse og etterforske forholdet
  • Lytte og gi råd og veiledning
  • Opprette straffesak på vegne av det offentlige (offentlig påtale)
  • Iverksette beskyttelsestiltak for voldsutsatte

Politiet etterforsker straffbare forhold og kan selv anmelde forhold de får kjennskap til, uavhengig av hva den voldsutsatte ønsker (offentlig påtale). Dette kan lette byrden det er å anmelde noen i en nær relasjon og er ment å løfte ansvaret bort fra den voldsutsatte.

For mange voldsutsatte er ikke straffen det viktigste, men å få slutt på voldsregimet og få beskyttelse. Politiet vil vurdere eventuelle beskyttelsestiltak for deg hvis du føler deg truet eller er utsatt for vold.

Politiet kan også gi informasjon og veiledning, og bidra til at både voldsutsatte og -utøvere får kontakt med helse- og sosialetaten, familievernkontor, barnevern, krisesentre, behandlingstilbud, advokat, rådgivningskontor for kriminalitetsofre eller andre som kan hjelpe.

Politiet vurderer beskyttelsestiltak, som for eksempel:

Samtlige politidistrikter har egne fagpersoner med særlig kunnskap om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, samt familievoldskoordinatorer som samordner politidistriktets innsats for å redusere familievold.

Politiet kan vurdere risikoen for gjentatt partnervold gjennom samtaler og hjemmebesøk hos volds- og trusselutsatte. Risikovurderingen tar ofte utgangspunkt i en anmeldelse og retter seg både mot voldsutøver og voldsutsatt. Målet er å kartlegge behovet for hjelp, skape trygghet og finne ut om beskyttelsestiltakene som er igangsatt, fungerer. Ordningen kalles SARA og følges opp av egne fagpersoner i politiet (SARA-koordinatorer).