Barn som opplever vold

Ikke all vold er synlig. Det kan være like alvorlig for barn å være vitne til vold i familien som å bli direkte utsatt for vold selv. Å oppleve vold som barn er svært skadelig, og familievold kan blant annet føre til varige skader hos barn.

Kjenner du til barn som opplever vold i hjemmet? Mange barn og unge opplever at mor, far, søsken eller de selv blir utsatt for vold. Det er ikke lov til å slå eller true barn eller voksne. Ved å fortelle om situasjonen kan volden stoppe og barnet og familien få hjelp.

Hva kan du gjøre?

Ring politiet og meld din bekymring hvis du mistenker at noen blir utsatt for vold av sin partner, i familien eller i en nær relasjon. Du kan velge å ikke oppgi din identitet.

Politiet: 02800 eller nødnummer 112

Hvis du er bekymret for et barn, kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Du kan melde anonymt til barnevernet, de plikter å undersøke saken.

Finn din lokale barneverntjeneste eller barnevernvakt på Barnevernvakten.no

Det er etablert en alarmtelefon for barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep. Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten er stengt. I Norge er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for Alarmtelefonen for barn og unge.

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Du kan også få støtte og veiledning hos Stottetelefon.no , som drives av Kontoret for voldsoffererstatning og Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre.

Gratis støttetelefon: 800 40 00

Jobber du med barn og unge?

Alle har et ansvar for å avverge vold i nære relasjoner. Å avverge vold opphever taushetsplikten (straffeloven § 196). Det er svært skadelig for barn å være i hjem hvor vold blir begått. Hvis du gjennom ditt arbeid får kjennskap til at barn eller ungdom er vitne til vold eller du mistenker at barn eller ungdom utsettes for vold og trusler, har du en selvstendig plikt til å melde fra. Du kan også ringe politiet eller barnevernet for råd og veiledning.